Over een paar weken komen de studenten weer naar Hogeschool Domstad. Iets minder jammer genoeg dan vorig jaar maar we gaan er zeker een mooi jaar van maken. De studenten krijgen aan het begin van het jaar de competentiematrix uitgereikt. Een boekje waarin precies staat wat er van hen verwacht wordt. De competentiematrix is dit jaar aangescherpt met digitale componenten. Dit om ICT een nog duidelijkere plek in het curriculum te geven. Voor elke competentie is gekeken op welke manier dit aangevuld kan/moet worden met een digitaal component. Ik spreek expres van digitale component omdat we hiernaast nog de vakspecifieke invulling (de ICT-competenties) hanteren. Het uitgangspunt hierbij is de Pabo-tool.
Wat betekent dit concreet. Ik zal aangeven hoe per competentie een digitaal component hebben toegevoegd door deze eruit te lichten. Ik zal dit steeds voor het startbekwame niveau doen.

Interpersoonlijk competentie
Het gaat er om dat de student de heterogeniteit (waaronder de digitale component)binnen de schoolcontext waardeert en divers gedrag dat hieruit voortvloeit begrijpt.

Pedagogisch competentie
Het gaat er om dat de student kinderen stimuleert om op verantwoorde wijze deel te
nemen aan de democratische, multiculturele, multireligieuze en digitale samenleving waarin zij leven.

Didactische competentie
Het gaat erom dat de student met inachtneming van het eigene van schoolvakken een
gevarieerde en uitdagende leeromgeving creëert en daarbij voor het bereiken van lesdoelen en het bevorderen van de betrokkenheid van leerlingen, verschillende
didactische werkvormen en middelen inzet (waaronder ICT) die coöperatief en constructivistisch leren uitlokken.

Het gaat er om dat de student in zijn onderwijs samenwerken en zelfstandig leren structureel mogelijk maakt ondermeer door het inzetten van digitale mogelijkheden.

Organisatorisch competentie
geen aanvullingen

Samenwerken in een schoolteam
Het gaat erom dat de student gebruik maakt van collegiale consultatie en daarbij gebruik maakt van digitale (leer)netwerken.

Samenwerken met de omgeving
geen aanvullingen

Reflectie en verantwoording
geen aanvullingen

Deze aanscherping op de competentiematrix heeft natuurlijk weer gevolgen voor het aanbod dat we zullen doen en de toetsing. Hoe dat er precies uit komt te zien laat ik in de loop van het jaar weten. Ik ben in ieder geval blij dat we op het niveau van de competentiematrix weer een stap in de goede richting hebben gezet.