Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged NatuurenICT

In het vervolg op TPACK op de Pabo (3) waarin ik schreef over de beginnende samenwerking tussen Natuuronderwijs en ICT en onderwijs wil ik in deze blogpost het vervolg beschrijven op de samenwerking. Want wat is er nu precies uitgekomen in de samenwerking? Het is een mooie les geworden, al zeg ik het zelf. En dat mag want vooral mijn collega’s hebben de les vooral vormgegeven. Dus een compliment voor hen voor de uitwerking.

CK als uitgangspunt
Centraal in de les stond de Content Knowledge. Oftewel de vakinhoud. Die vakinhoud was gericht op het onderwerp duurzaamheid. De studenten kregen over dit onderwerp drie stellingen die ze moesten beantwoorden en in een debat verdedigen:

Stelling 1: Biologische aardbeien zijn altijd het duurzaamst
Stelling 2: Melk is goed voor elk: drink drie glazen melk per dag
Stelling 3: Wil je duurzame kleren kopen, dan kies je voor biologische katoen

P als perspectief
De stellingen moesten de studenten bekijken vanuit drie perspectieven: People, Planet en Profit. Deze drie invalshoeken zorgen ervoor dat je vanuit verschillende perspectieven naar een onderwerp kunt kijken. In de presentatie op pagina 4 zie je het model dat de studenten gebruiken.

T als middel
Op verschillende manieren hebben we ICT als middel in deze les ingezet. We hebben het tijdens de introductie ingezet als presentatiemiddel (PowerPoint) van het onderwerp. Daarna zijn studenten met behulp van voorgeselecteerde bronnen op internet op zoek gegaan naar informatie om hun stellingen te onderbouwen. De studenten hebben daarna informatie uitgewisseld en bediscussieerd in de omgeving Soapbox (met dank aan Margreet van den Berg).

We hebben verder nog gebruikt gemaakt van verschillende tools. De groepjes mochten de stellingen kiezen met behulp van surpriseassistent van Bordwerk, wie mocht beginnen werd bepaald door flip the coin, de tijd tijdens de presentatie werd in de gaten gehouden door de time wekker van Bordwerk en na afloop werd gestemd met de stemkastjes van het SMARTboard wie het beste de stellingen had verdedigd.

TPACKkwadraat
In deze les hebben we op verschillende manieren ICT gebruikt. We hebben studenten laten zien door middel van het gebruik van ICT hoe ze in het vakoverstijgend werken (of projectmatig werken) natuur aan ICT kunnen koppelen in het basisonderwijs. Sterkste voorbeeld hiervan vond ik het gebruik van de bronnen waarmee studenten zich konden voorbereiden op het debat. Studenten hebben daarmee zelf een webquest doorlopen en ervaren wat het betekent om op die manier het internet te gebruiken.

Voor een volgende keer
LEGO MindStorms willen we nog steeds een plek geven in ons aanbod. Samen met de mediatheek gaan we een aantal sets aanschaffen. Verder kunnen we de les verder aanscherpen. De bronnen waren nu in een WORD-document opgenomen. Mooier is het als het echt in het format van een webquest wordt aangeboden. Dan kunnen we in deze les nog makkelijker de link leggen met een eerder aan bod gekomen onderwerp: de aangepast taxonomie van Bloom (ik vind het belangrijk dat studenten tijdens het werken aan de opdracht zich realiseren met wat voor type opdracht ze bezig zijn). We kunnen zelfs overwegen om de webquest en de discussie vooraf plaats te laten vinden. Dan krijgt het online samenwerken ook een nog functionelere werking. Nu was het vooral kennis laten maken met de mogelijkheden van de omgeving Soapbox.

In deze post wil ik de beginnende samenwerking beschrijven tussen de sectie van Natuuronderwijs en onze sectie bij het gezamenlijk ontwerpen van een les voor onze tweedejaars studenten waarin natuuronderwijs en ICT samenkomen. Het is namelijk de eerste keer dat we een gezamenlijke les gaan vormgeven.

Belicht vanuit de T van TPACK
We zijn als sectie ICT en onderwijs met bijna alle vakken een samenwerking aangegaan. In die samenwerking proberen we verschillende aspecten van het gebruik van ICT aan bod te laten komen. Zo proberen we de kennisbasis ICT voor studenten te verweven in ons programma. We laten zien hoe je ICT inzet in het kader van je instructie, in kader van de verwerking en in kader van toetsing.
In het thema waarin we gaan samenwerken met Natuuronderwijs staat projectmatig werken centraal. Voor projectmatig werken mag je trouwens ook thematisch werken, vakoverstijgend werken, vakintegrerend werken of vakdoorsnijdend werken lezen. Natuurlijk zijn hier allemaal weer verschillen tussen maar aan die discussie wil ik hier even geen aandacht aan besteden. We gebruiken in dit thema een eenvoudig model waarmee je de verschillende fasen van projectmatig werken kunt benoemen: introductie, informatiefase, verwerkingsfase, presentatie/ afsluiting en evaluatie. Dit model wordt door alle vakken in dit thema aangehouden. Vanuit ICT proberen we met de verschillende vakken aandacht te besteden aan de verschillende fasen. De meeste nadruk ligt op de informatiefase (kennis laten maken met het informatievaardighedenmodel en de relatie met overige werkvormen waarmee leerlingen het internet kunnen inzetten om informatie te verwerven) en de verwerkingsfase (aangepaste digitale taxonomie van Bloom en meervoudige intelligenties).
Ons eerste idee was om binnen dit thema op het gebied van ICT en Natuuronderwijs aan de slag te gaan met Lego Mind Storms. Lego Mind Storms past naar ons idee goed binnen de scoop van Natuuronderwijs waar namelijk ook techniek onder valt. Een ander idee dat we hebben is het gebruik van de e-sense. Een digitale sensor om metingen te gaan doen. Lego Mind Storms en de e-sense zijn middelen waarmee leerlingen op een onderzoekende manier mee aan de slag kunnen gaan. Ze zijn bezig met natuuronderwijs, techniek en ICT. Tegelijkertijd biedt dit mogelijkheden voor rekenen: verwerken van de resultaten in tabellen en grafieken. Past naar ons idee dus goed in projectmatig werken.

Belicht vanuit de CK van TPACK
Vanuit de sectie Natuuronderwijs zijn er andere overwegingen die een rol spelen. Die overwegingen zet ik hier op een rijtje. De eerste overweging is de beperkte hoeveelheid tijd die er op de basisschool is voor het vak natuuronderwijs. Op het rooster van de meeste basisscholen staat natuuronderwijs gewoon ingepland maar het komt nogal eens voor dat die tijd verdwijnt omdat het opgaat aan andere zaken. Een tweede overweging is de breedte van het vak natuuronderwijs. Er zijn veel thema’s die aan bod moeten/ kunnen komen. Een derde overweging is de beperktheid in middelen van veel basisscholen. Een vierde overweging zijn de accenten die de sectie Natuuronderwijs zelf wil leggen in het aanbod van het vak. Dit accent is gericht op duurzaamheid.
Deze overwegingen zorgen er voor dat de ideeën over het werken met Lego Mind Storms en de e-sense niet direct heel enthousiast worden ontvangen. Het werken met Lego Mind Storms en de e-sense kost tijd. Het is maar een klein onderdeel van het vak natuuronderwijs. Het kost geld om de materialen aan te schaffen. En het is niet direct gericht op duurzaamheid.

Terug naar de T van TPACK
Omdat het voorstel nog niet heel enthousiast werd ontvangen ben ik verder gaan kijken naar de mogelijkheden van ICT en Natuuronderwijs. Een aantal bronnen kwam ik hierbij tegen die ik heb verzameld op mijn diigo-pagina over Natuuronderwijs en ICT:

In een vervolgoverleg noemde de collega bij het onderwerp duurzaamheid ook het GLOBE Program. GLOBE staat voor Global Learning and Observations to Benefit the Environment. En is een:

worldwide hands-on, primary and secondary school-based science and education program. GLOBE’s vision promotes and supports students, teachers and scientists to collaborate on inquiry-based investigations of the environment and the Earth system working in close partnership with NASA, NOAA and NSF Earth System Science Projects (ESSP’s) in study and research about the dynamics of Earth’s environment.

Het heeft als doel:

to engage students in measuring, investigating, and understanding the climate system in their local communities and around the world.

Het is een uitgebreid programma voor zowel basisschool als voortgezet onderwijs. We moeten gezamenlijk kijken of we hier iets mee kunnen doen.

Wordt vervolgd…
Het programma is dus nog niet klaar. Er moet nog meer overleg plaatsvinden. Ideeën genoeg. Nu nog zorgen voor een concretisering op lesniveau. Ideeën van anderen zijn natuurlijk van harte welkom.